Privacyverklaring

ROOTS hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.  We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Deze verklaring is gericht naar alle personen waarvan wij de gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, ontvangen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Naam en voornaam
Telefoonnummer
E-mailadres

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Om jouw gestelde vraag via de contactformulieren te beantwoorden.
Om jouw onze aangevraagde nieuwsbrief en/of andere relevante informatie m.b.t. onze corebusiness te sturen.
Om onze website te beheren.
Om persoonlijk contact met je te kunnen opnemen betreffende aangevraagde informatie.
Om te voldoen aan de opgelegde voorschriften m.b.t Covid-19.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a), heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen binnen de Europese Economische Ruimte verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting).
Voor de Contact Tracing Horeca in geval van besmetting met COVID-19.

ROOTS garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven. Tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of als wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te weigeren om deze ten allen tijde in te trekken.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandje die op jouw computer wordt geplaatst). Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website te controleren en te analyseren. Je kan deze cookies weigeren via de instellingen van jouw browser. Als je dat doet, is het mogelijk dat onze website of delen ervan niet meer naar behoren werken. Meer informatie kan je lezen in onze cookie policy.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de doeleinden van de verwerking, vermeld in deze verklaring te voldoen. Alsook om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Je hebt te allen tijde het recht op inzage van jouw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1. (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Je hebt het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van jouw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen vragen we jouw om ons een e-mail te sturen naar info@rootsbar.be.

Klacht

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of privacy praktijken van websites van derden.

Wijzigingen

ROOTS kan ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. Je wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.

Contact

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen kan je ons steeds contacteren:

ROOTS
Lodewijk Van Malestraat 77
8310 Sint-Kruis
info@rootsbar.be